VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014

Algemene voorwaarden VerzuimPreventPlus

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZUIMPREVENTPLUS

 

Artikel 1 Algemeen en Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • VerzuimPreventPlus: Verzuim Prevent Plus B.V., dan wel een ieder die daartoe door de directie van VerzuimPreventPlus is gemachtigd;
  • Opdrachtgever: de wederpartij, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan VerzuimPreventPlus opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
  • Werknemer: de persoon die in dienstbetrekking werkzaam is bij de opdrachtgever, dan wel daarmee gelijk wordt gesteld;
  • Werkzaamheden: het verrichten van diensten ten behoeve van opdrachtgever in het kader van verzuimbeheersing en -preventie, waaronder in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de offerte;
  • Abonnement: een overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij door VerzuimPreventPlus vooraf vastgestelde werkzaamheden worden verricht, tegen een door de opdrachtgever te betalen vooraf vastgestelde vergoeding;
  • Opdracht: een verzoek tot het verrichten van werkzaamheden zoals in het navolgende omschreven, hetzij in continuïteit, hetzij incidenteel. Een incidentele opdracht kan bevatten het verrichten van werkzaamheden gedurende een bepaalde, vooraf vastgestelde periode, dan wel een geheel van werkzaamheden teneinde een beoogd resultaat te bereiken of te verkrijgen. Elke deelopdracht wordt tevens als een afzonderlijke opdracht tot het verrichten van werkzaamheden beschouwd

 

Artikel 2 Toepasselijkheid / Afwijkingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die worden verstrekt en alle overeenkomsten die door VerzuimPreventPlus worden aangegaan en meer in het bijzonder alle overeenkomsten van opdracht waarin VerzuimPreventPlus partij is.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien VerzuimPreventPlus hiermede schriftelijk heeft ingestemd. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zullen nimmer geldig zijn.

 

Artikel 3 Abonnementen

3.1 De opdrachtgever kan met VerzuimPreventPlus een abonnement overeenkomen.

3.2 Facturering van het afgesproken abonnementstarief zal per kwartaal vooraf geschieden, tenzij partijen bij het aangaan van de overeenkomst anders besluiten.

3.3 Wijzigingen in de inhoud of omvang van een abonnement zijn slechts geldig na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door VerzuimPreventPlus.

 

Artikel 4 Overige werkzaamheden

4.1 Op verzoek van opdrachtgever kan VerzuimPreventPlus aanvullende werkzaamheden verrichten, naast de in een abonnement opgenomen werkzaamheden.

4.2 Deze overige werkzaamheden zullen afzonderlijk van een eventueel abonnement worden gefactureerd. Op dergelijke overige werkzaamheden zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Artikel 5 Aanvang / Duur / Beëindiging

5.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat VerzuimPreventPlus schriftelijk of mondeling aan opdrachtgever heeft bevestigd de verleende opdracht te accepteren. In geval van twijfel geeft het feitelijk verrichten van werkzaamheden de doorslag. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met alle middelen rechtens te bewijzen.

5.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van één jaar, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

5.3 Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst voor dezelfde periode stilzwijgend voortgezet, tenzij één van beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden de overeenkomst tegen het einde van de looptijd heeft opgezegd.

5.4 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk.

5.5 In afwijking van het gestelde in lid 4 van dit artikel kan elk van beide partijen de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd het recht om schade en/of kosten te vorderen, indien: (a) de wederpartij, na voorafgaande ingebrekestelling, nalaat aan haar verplichtingen te voldoen; (b) voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd, dan wel daartoe maatregelen worden getroffen.

5.6 Indien zulks redelijkerwijze niet van VerzuimPreventPlus gevergd kan worden, is VerzuimPreventPlus gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Artikel 6 Te verstrekken gegevens

6.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke VerzuimPreventPlus overeenkomstig diens oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van VerzuimPreventPlus te stellen.

6.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VerzuimPreventPlus verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

6.3 Alle door opdrachtgever aan VerzuimPreventPlus ter beschikking gestelde originele stukken of gegevensdragers, alsmede alle daarvan gemaakte kopieën, zullen zo spoedig als mogelijk aan de opdrachtgever worden geretourneerd.

6.4 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat de opdrachtgever verplichtingen uit lid 1 van dit artikel niet nakomt, dan wel niet voldoet aan het in lid 2 van dit artikel bepaalde, is VerzuimPreventPlus bevoegd de daaruit voortvloeiende (extra) kosten in rekening aan opdrachtgever te brengen en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Uitvoering werkzaamheden

7.1 VerzuimPreventPlus bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

7.2 VerzuimPreventPlus heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, of bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van deskundigen, doch slechts met voorafgaande kennisgeving en toestemming van opdrachtgever.

7.3 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van VerzuimPreventPlus het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en VerzuimPreventPlus.

7.4 Door VerzuimPreventPlus verstrekte termijnen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden gelden slechts bij benadering en nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn door VerzuimPreventPlus zal aldus geen aan haar toerekenbare tekortkoming opleveren.

 

Artikel 8 Tarieven

8.1 Alle afgegeven tarieven zijn exclusief BTW en overige heffingen en maximaal geldig gedurende de looptijd van één jaar.

8.2 VerzuimPreventPlus behoudt zich het recht voor om jaarlijks op 1 januari een prijswijziging toe te passen naar aanleiding van de wijziging van het door VerzuimPreventPlus aan te geven CBS-prijsindexcijfer, met dien verstande dat het nieuwe bedrag nooit lager kan zijn.

8.3 VerzuimPreventPlus behoudt zich het recht voor om (naast een eventuele wijziging op grond van lid 2) aan het einde van een contractsperiode de tarieven voor haar werkzaamheden te wijzigen. VerzuimPreventPlus zal de opdrachtgever daarvan uiterlijk één maand voor het einde van de contractsperiode in kennis stellen. Indien opdrachtgever met deze wijzigingen niet akkoord gaat zal deze dit voor het aflopen van de contractsperiode schriftelijk melden aan VerzuimPreventPlus. Alsdan zal de overeenkomst niet stilzwijgend worden verlengd.

8.4 Indien het aantal werknemers wijzigt zal opdrachtgever hiervan onverwijld opgave doen aan VerzuimPreventPlus. Indien deze wijziging van invloed is op de tarieven die door VerzuimPreventPlus zijn afgegeven zal dit aan het einde van een factuurperiode worden verrekend.

8.5 Het verrichten van overige werkzaamheden, dan wel kosten die VerzuimPreventPlus ten behoeve van opdrachtgever zal maken middels het inschakelen van derden, zijn uitdrukkelijk niet begrepen in de door VerzuimPreventPlus afgegeven tarieven. VerzuimPreventPlus zal deze werkzaamheden en kosten afzonderlijk per maand factureren.

 

Artikel 9 Geheimhouding / Privacy

9.1 VerzuimPreventPlus verplicht zich, met betrekking tot alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, strikte geheimhouding te betrachten tegenover derden die niet bij de overeenkomst betrokken zijn, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van gegevens die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan aan VerzuimPreventPlus opleggen.

9.2 VerzuimPreventPlus heeft de verwerking van gegevens van opdrachtgever of werknemers deugdelijk gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Bij de verwerking van gegevens van een werknemer zal VerzuimPreventPlus dit aan de betreffende werknemer melden, zoals volgt uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.3 VerzuimPreventPlus is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is verkregen.

 

Artikel 10 Dossierbeheer / Inzage

10.1 VerzuimPreventPlus zal van de opdrachtgever en alle bij deze betrokken werknemers een dossier opstellen.

10.2 De werknemer zal te allen tijde inzage verleend worden in zijn werknemersdossier. Een derde zal slechts inzage in het werknemersdossier worden verleend indien daartoe redelijkerwijze een al dan niet wettelijke verplichting bestaat voor VerzuimPreventPlus, dan wel indien werknemer daartoe voorafgaand toestemming heeft verleend.

 

Artikel 11 Industriële en intellectuele eigendom

11.1 VerzuimPreventPlus behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

11.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten van VerzuimPreventPlus, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen of te exploiteren met het doel om deze producten voor gebruik door derden aan te wenden.

11.3 Uitzonderingen op het in lid 2 gestelde kunnen slechts worden gemaakt na schriftelijke toestemming van VerzuimPreventPlus.

11.4 Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen verbeurt opdrachtgever ten behoeve van VerzuimPreventPlus een dadelijk opvorderbare boete van € 5.000,00 voor elke dag dat opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van VerzuimPreventPlus de werkelijk geleden schade te vorderen.

 

Artikel 12 Betaling / Facturering

12.1 VerzuimPreventPlus zal de kosten voor het abonnement per kwartaal vooraf factureren, zoals bovengenoemd onder artikel 3 lid 2. Het bedrag is onder andere gebaseerd op een door de opdrachtgever aan te geven aantal werknemers. Indien achteraf blijkt dat het opgegeven aantal werknemers gedurende een bepaalde periode afwijkt van het aantal dat was opgegeven, dan is VerzuimPreventPlus gerechtigd het verschil in de volgende periode te verrekenen. Slechts de verrekening van een groter aantal werknemers geschiedt met terugwerkende kracht.

12.2 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door VerzuimPreventPlus aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. Indien VerzuimPreventPlus zulks wenst zal de opdrachtgever haar een machtiging tot automatische incassering van de factuurbedragen verstrekken.

12.3 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen een schriftelijk nader overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft VerzuimPreventPlus, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke VerzuimPreventPlus heeft.

12.4 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.

 

Artikel 13 Reclame

13.1 Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient schriftelijk aan VerzuimPreventPlus te worden kenbaar gemaakt, binnen veertien dagen na factuurdatum.

13.2 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk aan VerzuimPreventPlus te worden kenbaar gemaakt binnen dertig dagen na de verzenddatum van de bescheiden waarover opdrachtgever reclameert. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

13.3 Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van VerzuimPreventPlus terecht reclameert, is VerzuimPreventPlus bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.

13.4 Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van VerzuimPreventPlus voor schade van opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal drie maal het bedrag dat door VerzuimPreventPlus aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het bedrag in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door VerzuimPreventPlus aan opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van VerzuimPreventPlus in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van VerzuimPreventPlus. Onder VerzuimPreventPlus zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventueel door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

14.2 Voor alle indirecte schade (waaronder mede begrepen schade ten gevolge van stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever) op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door VerzuimPreventPlus, is deze nimmer aansprakelijk.

14.3 Iedere persoonlijke aansprakelijkheid, van welke aard ook, voor fouten van personeel van VerzuimPreventPlus of van door deze ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.4 VerzuimPreventPlus heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. VerzuimPreventPlus is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post of elektronische post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, VerzuimPreventPlus of derden.

14.5 VerzuimPreventPlus en opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

Artikel 15 Overmacht

Indien VerzuimPreventPlus haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat VerzuimPreventPlus in staat is haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

 

Artikel 16 Overig

16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en VerzuimPreventPlus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 VerzuimPreventPlus kent een onafhankelijke klachtenregeling; op verzoek zal een exemplaar van de klachtenregeling worden toegezonden.

16.3 Alle geschillen verband houdende met overeenkomsten tussen opdrachtgever en VerzuimPreventPlus worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht.

16.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige overeenkomst.