VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014

Klachtenregeling

REGLEMENT KLACHTENREGELING VERZUIMPREVENTPLUS

Algemeen

Deze klachtenregeling beoogt werknemers een laagdrempelige mogelijkheid te bieden hun klachten kenbaar te maken en een behoorlijke afhandeling van klachten te waarborgen. Het doel van de klachtenregeling is enerzijds werknemers een mogelijkheid bieden voor genoegdoening en rechtvaardiging, anderzijds ook om kwaliteitsverbetering van de dienstverlening te bewerkstelligen.

De klachtenregeling is nadrukkelijk niet bedoeld ten behoeve van afhandeling van schadeclaims of als een mogelijkheid om een advies inzake arbeidsgeschiktheid te herroepen of een oordeel te geven over re-integratie-inspanningen. Evenmin worden adviezen, gegeven aan een werkgever inhoudelijk heroverwogen of beoordeeld. VPP behandelt geen klachten die zij beschouwt als een verzoek om een second opinion.

 

VPP: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VerzuimPreventPlus, statutair gevestigd te Sliedrecht;
Klachtbehandelaar: de verantwoordelijke persoon voor het afhandelen van klachten binnen VPP;
Klacht: een uitlating van onvrede door of namens een van gebruiker van de dienstverlening van VPP in het algemeen of inzake het handelen van één van de medewerkers van VPP specifiek, met uitzondering van klachten betreffende het medisch oordeel van de bedrijfsarts of het medisch handelen van de bedrijfsarts;
Klager: de werknemer of andere belanghebbende die een Klacht indient bij VPP;
Werkdag: iedere dag van de week met uitzondering van de zaterdag en de zondag alsmede de erkende, nationale feestdagen.


Artikel 1 Recht van de Klager
De Klager kan zich bij het indienen en vervolgen van deze klachtenprocedure laten bijstaan door een aan te wijzen deskundige.

Artikel 2 De klachtbehandelaar
De klacht wordt door VPP binnen 3 Werkdagen na ontvangst voorgelegd aan de Klachtbehandelaar.

Artikel 3 Bevestiging
De Klachtbehandelaar zal uiterlijk binnen 5 Werkdagen nadat hij/zij de Klacht heeft ontvangen, aan de Klager schriftelijk, waaronder tevens per e-mail moet worden verstaan, bevestigen dat hij/zij de Klacht heeft ontvangen, onder vermelding van, in het geval Klacht gegrond wordt verklaard, de verdere procedure. Ook wanneer de Klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt dit gemeld.

Artikel 4 Schriftelijk voorstel
Indien en voor zover de Klacht gegrond wordt verklaard, zal de Klachtbehandelaar binnen 15 Werkdagen na bevestiging van de Klacht haar/zijn voorgestelde maatregelen aan Klager voorleggen, teneinde de Klacht op te lossen. Klager zal tevens worden gewezen op het vervolg van de procedure indien en voor zover hij/zij niet akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen. Van Klager wordt verwacht dat hij/zij in redelijkheid en gemotiveerd aangeeft waarom hij/zij niet akkoord gaat.

Artikel 5 Mondelinge behandeling
De Klager wordt binnen 10 werkdagen, nadat hij/zij heeft aangegeven niet akkoord te zijn met de voorgestelde maatregelen in de gelegenheid gesteld om mondeling (telefonisch dan wel ten kantore van VPP) aan een lid van de directie van VPP zijn/haar Klacht toe te lichten. Indien dat door beide partijen nuttig wordt geacht, zal de medewerker van VPP op wie de klacht ziet, bij dit gesprek aanwezig zijn.

Artikel 6 Definitieve beslissing
Uiterlijk 10 Werkdagen na voornoemde, mondelinge behandeling dan wel, in het geval de Klager geen gebruik maakt van deze gelegenheid binnen 10 Werkdagen na de voorgestelde datum van de mondelinge behandeling, zal VPP haar definitieve beslissing aan de Klager bekend maken.

Artikel 7 Geschillencommissie
Tegelijk met het definitieve oordeel van VPP wordt de Klager gewezen op de mogelijkheid om zich desgewenst te wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten.